Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego powstał 31 marca 2018 roku na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej. Kontynuuje tradycje opierając się na bazie dwóch jednostek wojskowych Batalionu Reprezentacyjnego WP i Orkiestry Wojskowej w Warszawie.  Jako samodzielna jednostka wojskowa podporządkowana Dowódcy Garnizonu Warszawa. Wcześniej pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego były częścią Komendy Garnizonu miasta stołecznego Warszawy. Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego kontynuuje tradycje wojskowej asysty honorowej wywodzącej się od najdawniejszych dziejów polskiej państwowości. Już w średniowieczu, w okresie panowania pierwszych Piastów podczas wizyt znaczniejszych gości, funkcje wojskowej asysty honorowej pełnili woje drużyny książęcej. Wraz z rozwojem państwowości rolę taką spełniali kolejno rycerze chorągwi nadwornych, a następnie gwardia królewska.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. funkcje reprezentacyjne przejął Oddział Przyboczny Prezydenta Rzeczypospolitej. Od 20 lipca 1926 roku zadania te przejęła utworzona w ramach Gabinetu Wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej etatowa Kompania Zamkowa, przemianowana w 1928 roku w Oddział Zamkowy. Kompania ta była wystawiana przez 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej. Asystę honorową stanowił także szwadron wystawiany przez 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Od 1944  roku  zadania organizacji i zabezpieczenia uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przydzielono Komendzie Miasta a następnie Komendzie Garnizonu Warszawa. Funkcje reprezentacyjne pełniły wówczas kompanie honorowe z jednostek garnizonu stołecznego oraz Szwadron Reprezentacyjny Wojska Polskiego.

W 1954 roku sformowana została Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. W 1969 roku jej zadania zostały rozdzielone na dwa pododdziały, już istniejącą Kompanię  Reprezentacyjną Wojska Polskiego i nowo utworzoną Kompanię Wart Honorowych. Pierwsza była przeznaczona do  reprezentowania wojska w czasie uroczystości państwowych i wojskowych, druga do pełnienia wart honorowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz   innych miejscach pamięci a także do uczestnictwa w uroczystych odprawach wart. Od 1973 roku żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego podczas uroczystości najwyższej rangi występują w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych:   wojsk lądowych, wojsk lotniczych i marynarki wojennej. 17 stycznia 1982 roku w Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego przywrócono żołnierzom występującym w umundurowaniu wojsk lądowych tradycyjną polską rogatywką. W 1981 roku zgodnie z decyzją przełożonych Kompania Wart Honorowych została przemianowana na 2 Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Przemiany ustrojowe roku 1989 zapoczątkowały powrót do tradycji oręża polskiego do tej pory przemilczanych, tych z okresu dwudziestolecia międzywojennego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Powstania Warszawskiego. Zmiany te dotarły także do wojska.  Z uwagi na wzrost liczby uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej, od 1991 roku rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego została sformowana 3 Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego. W wyniku zmian organizacyjnych jednostek wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa z dniem 31 grudnia 2000 roku została rozformowana Komenda Garnizonu miasta stołecznego Warszawy wraz z pododdziałami reprezentacyjnymi Wojska Polskiego. W jej miejsce 1 stycznia 2001 roku został utworzony Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, w którego skład weszły trzy kompanie reprezentacyjne Wojska Polskiego, Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, bateria salutowa, kompania zabezpieczenia i sztab.

W dniu 3 marca 2003 roku w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego przejęli po żołnierzach Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz funkcjonariuszach Biura Ochrony Rządu wartę honorową przy Pałacu Prezydenckim, siedzibie Prezydenta RP – zwierzchnika Sił Zbrojnych. Od 1 stycznia 2009 r. w skład batalionu wszedł Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego jako konny pododdział reprezentacyjny. W dniu 9 maja 2010 r. po raz pierwszy, podczas uroczystości 65-cio lecia zakończenia II wojny światowej w Moskwie na Placu Czerwonym, żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego wystąpili w umundurowaniu czterech rodzajów Sił Zbrojnych, obok dotychczasowych wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej, reprezentowali także wojska specjalne.

6 stycznia 2007 roku Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. gen.dyw. Tadeusz Płoski nadał Batalionowi Reprezentacyjnemu Wojska Polskiego Dyplom Benemerenti – Dobrze Zasłużonym. Wyróżnienie to było uznaniem za wierną służbę Ojczyźnie, za asystę wizytom apostolskim Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz wzorową, nieustanną wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza.
Uroczystość odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojskowych, dowódców rodzajów sił zbrojnych i dotychczasowych laureatów tego wyróżnienia.
Dyplom Benemerenti ustanowiony dekretem Biskupa Polowego Wojska Polskiego z dnia 23 lutego 1995 roku, przyznawany jest dla podkreślenia zasług osób i instytucji, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość.
Wraz z tym zaszczytnym wyróżnieniem Biskup Polowy Wojska Polskiego nadał Batalionowi Medal „Milito Pro Christo”.

W dniu 15 sierpnia 2011 Minister Obrony Narodowej, za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych, w czasie pokoju wyróżnił Batalion Reprezentacyjny WP wpisaniem osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”. W dniu 10 listopada 2011 roku na dziedzińcu Belwederu, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław KOMOROWSKI doceniając rangę i znaczenie Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w służbie na rzecz kształtowania wizerunku Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nadał naszej jednostce Sztandar.

Sztandar z rąk Prezydenta RP odebrał Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP ppłk Wojciech ERBEL.

W dniu 2 maja 2012 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Batalionowi Reprezentacyjnemu Wojska Polskiego Flagę Rzeczypospolitej Polskiej jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy.

11 marca 2015 roku dowódca Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego ppłk Leszek Szcześniak podczas odprawy kierowniczej MON, odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka wyróżnienie tytułem honorowym „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”. Tytuł nadano „w uznaniu zasług oraz za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w istotnym stopniu wpływającym na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych RP oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej”. Wyróżnienie stało się symbolem i owocem zaangażowania, lojalności i oddania służących żołnierzy oraz pracowników wojska.

20 maja 2015 roku dowódca Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego ppłk Leszek Szcześniak odebrał z rąk wiceminister Beaty Oczkowicz nagrodę „Lex et Patria”. Nagroda została przyznana w uznaniu zasług w sferze kształtowania praworządności i właściwego reagowania na przypadki naruszenia prawa. Doceniono niezachwianą, etyczną postawę żołnierską jaka obowiązuje w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego oraz trud w systematycznym kształtowaniu i podnoszeniu poziomu dyscypliny. 

Od 2018 roku jednostką reprezentacyjną jest Pułk Reprezentacyjny Wojsk Polskiego, który rozpoczął pisanie swojej karty historii, jednocześnie mając w pamięci kultywowanie i kontynuację bogatego rzemiosła reprezentacyjnego odziedziczonego po poprzednikach.

Doceniając rangę i znaczenie Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w służbie na rzecz kształtowania wizerunku Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Pan Andrzej Duda wręczył Dowódcy Pułku  płk. Leszkowi Szcześniakowi Sztandar Wojskowy. Rodzicami chrzestnymi sztandaru  zostali: Pani Maria Gilarska oraz Pan płk Roman Januszewski.
Uroczystość odbyła się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w dniu 31 marca 2019 r. w rocznicę utworzenia Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w obecności najwyższych władz państwowych i wojskowych. 

Decyzja Nr 30/MON z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego przez Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

    
  • BIP