Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego

BIP

Starszego Referenta Sekcji Personalnej

Ogłaszamy nabór na stanowisko:  Starszego Referenta Sekcji Personalnej,
00-909 Warszawa  ul. Fr. Hynka 2.

 

Wymagane kwalifikacje na ww. stanowisko:

- wykształcenie średnie ;

- mile widziane doświadczenie pracy w jednostce wojskowej,

- wysoka kultura osobista;

- dyspozycyjność.

 

Zakres odpowiedzialności

Starszy Referent Sekcji Personalnej w zakresie swoich obowiązków odpowiedzialny jest za prowadzenie oraz przesyłanie do właściwego archiwum teczek akt personalnych żołnierzy zawodowych. Prowadzenie  oraz przesyłanie do podległego WKU kart ewidencyjnych żołnierzy zawodowych. Kompletowanie dokumentów personalnych oraz obsługa (aktualizacja) systemów informatycznych gromadzących dane personalne żołnierzy.

 

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- wynagrodzenie zasadnicze: 2800,00 zł., 17% premia regulaminowa oraz dodatek
za wysługę lat zgodnie z PUZPDPWJOSB z dn. 08.06.1998 r. (z późn.zm.).

 

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na adres: adres e-mail preprwp.rekrutacja@ron.mil.pl do dnia 30.09.2021 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Kontakt telefoniczny:

kpt. Aleksander JANKOWSKI tel. 261 848 731;

p. Beata KULAK tel. 261 847 398.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Hynka 2, 00-902 Warszawa, adres e-mail: preprwp@ron.mil.pl, numer telefonu 261847158.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, do którego może Pani/Pan zwracać się z pytaniami
  i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych: Sylwia Dejnek, adres e mail: preprwp.inspektordanych@ron.mil.pl.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym
  do  podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 22(1) § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1 dalej „RODO”) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 8. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż w pkt. 7 lub dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 9. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody,  przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

10. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

a.  agencji rekrutacyjnej,

b.  podmiotowi zajmującemu się obsługą systemu informatycznego Administratora.

11.Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

12.Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

13.W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 

 

Klauzula do zamieszczenia w CV albo jako osobny załącznik

 

Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe udostępnione w treści dokumentów aplikacyjnych w  związku z prowadzoną przez Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego (dalej „Administrator”) rekrutacją na stanowisko Starszego Referent Sekcji Personalnej (S-1) i, w zakresie wskazanym w treści art. 22(1) § 1 kodeksu pracy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1 dalej „RODO”). Natomiast odnośnie moich danych osobowych udostępnionych w zakresie szerszym niż wynika to z treści art. 22(1)1 Kodeksu pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb bieżącej i/lub przyszłej rekrutacji w Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

Przyjąłem do wiadomości zasady przetwarzania danych osobowych
u Administratora określone w treści klauzuli informacyjnej, w tym, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez przesłanie listu na adres Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego z siedzibą
w Warszawie, ul. Franciszka Hynka 2, 00-902 Warszawa z dopiskiem „ Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych” bądź poprzez wysłanie wiadomości
na adres e mail: preprwp.inspektordanych@ron.mil.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzednio wyrażonej przeze mnie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

                                                                  ____________________

                                                                            Data i podpis

 

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2021-09-07 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2021-09-07 00:00 Ostatnia zmiana: 2021-09-07 05:24
go-up
Kontakt

Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa
tel. 261847158
fax. 261848708
preprwp@ron.mil.pl

  
 • BIP